Privacy Policy

1. Persoonsgegevens

EWDR respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt. EWDR zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.ewdr.com gaat u ermee akkoord dat EWDR deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

EWDR, gevestigd aan de Vleutenseweg 386, 3532 HW, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

www.ewdr.com, Vleutenseweg 386, 3532 HW, Utrecht, info(at)ewdr.com

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

EWDR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Paspoortkopie

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via deze website, in correspondentie en telefonisch

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info at ewdr.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EWDR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw boeking

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

EWDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

EWDR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om uw boeking af te handelen, denk hierbij aan luchtvaartmaatschappijen, accommodaties en liveaboards. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EWDR blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info(at)ewdr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EWDR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. EWDR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EWDR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.