Algemene voorwaarden & privacy statement

Algemene voorwaarden van EWDR; uw reis goed geregeld

 

1. Inleiding. Avontuur en wat daar soms van komt.

Eigenwijze Duikreizen (verder: EWDR) is gespecialiseerd en ervaren in reizen, met name duikreizen. Opgericht in 1993, heeft EWDR in de loop van de jaren een schat aan kennis, ervaring en contacten in de reiswereld opgebouwd. EWDR weet daardoor veel over duiklocaties, lokale gidsen en geschikte vervoerders voor de enthousiaste (duik-) reiziger. Bovendien is EWDR steeds op zoek naar nieuwe en interessante duiklocaties en heeft daarbij in de loop van de jaren veel mooie en waardevolle bestemmingen ontdekt.

Die zoektocht naar nieuwe, memorabele en vaak exotische duikbestemmingen heeft een logische keerzijde. Soms staat het toerisme in de door EWDR gevonden duiklocaties nog in de kinderschoenen. Lokale gebruiken kunnen anders zijn dan in Nederland. Soms kunnen dergelijke gebruiken een teleurstelling vormen voor reizigers, zeker als zij hoge eisen stellen aan punctualiteit, stipt nakomen van afspraken en comfort. Ook zijn lokale technische mogelijkheden soms gebrekkig, bijvoorbeeld voor een tijdige reparatie van een (boot )onderdeel in een afgelegen gebied. EWDR heeft dat niet altijd in de hand. Wel probeert EWDR steeds bij de keuze van lokale hulppersonen, vervoerders of gidsen de beste en meest zekere keus te maken.
EWDR heeft zelf ter plekke gedoken bij elke nieuw aangeboden duiklocatie en uit het beschikbare aanbod voor aspirant-duikers de volgens EWDR beste keus gemaakt. Soms is die keus echter beperkt tot één enkele aanbieder.

Bij Liveaboards wordt de EWDR-reiziger zo goed als altijd geconfronteerd met schriftelijke (vergaande) uitsluitingen van aansprakelijkheid, zogenaamde “waiver agreements”. Deze zijn vaak naar Amerikaans model opgesteld door de organisator van de liveaboard. Na aankomst aan boord wordt de reiziger verplicht dit waiver agreement te ondertekenen. EWDR is ten opzichte van de organisatoren van liveaboards niet bij machte om dergelijke waiver agreements voor de EWDR-reizigers uit te sluiten en ziet zich daarom genoodzaakt om de inhoud van die waiver agreements ook in de eigen relatie met de reiziger te laten doorwerken. EWDR vraagt de reiziger om begrip en acceptatie van dit soort beperkingen. Overigens zal EWDR de reiziger steeds zo goed mogelijk informeren, ook over dergelijke lokale beperkingen.

De algemene voorwaarden van EWDR zijn geschreven vanuit dit geschetste perspectief. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de reiziger zich met dat perspectief bekend en akkoord.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EWDR: EWDR BV, gevestigd te 3512 GS, Utrecht aan de Minrebroederstraat 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 83127003, website www.ewdr.com;
 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst zoals benoemd en omschreven in de artikelen 7:500 t/m 7:513 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
 3. Reiziger (“hij” telkens ook te lezen als “zij”): de natuurlijke persoon met wie EWDR een overeenkomst respectievelijk reisovereenkomst sluit.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen EWDR en de reiziger betreffende de ten behoeve van de reiziger gesloten (reis-)overeenkomst.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden moeten door EWDR uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de gesloten overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst van toepassing. De reiziger en EWDR zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Offertes, totstandkoming en duur van de overeenkomst

Offertes zijn steeds herroepbaar vanwege gewijzigde beschikbaarheid en andere externe oorzaken. Voor het overige zijn offertes geldig gedurende twee weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

 1. De prijzen in offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in de website of (schriftelijke) andere informatiedragers van EWDR, zoals brochures, reclamefolders e.d., kunnen EWDR niet binden.
 3. De aangeboden prijs en verdere inhoud van een offerte zijn slechts geldig bij beschikbaarheid van de accommodaties en eventueel aangeboden vluchten, met dien verstande dat de vluchten altijd door EWDR zijn gecontroleerd en beschikbaar zijn voor het aangeboden tarief op het moment van offerte. Er worden ten tijde van de offerte nog geen opties genomen op de accommodaties of de vluchten, mits anders vermeld in de offerte.
 4. Het is mogelijk dat een of meerdere accommodaties bij boeking niet meer beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, zal EWDR voor de reiziger een alternatieve, minimaal gelijkwaardige accommodatie pogen te boeken, in nauw overleg met de reiziger.
 5. Een overeenkomst tussen EWDR en de reiziger komt ofwel tot stand na aanvaarding binnen de geldigheidstermijn van de offerte, daaronder begrepen de algemene voorwaarden, ofwel na de daaraan gelijk te stellen aanvaarding via de website van EWDR.
 6. Locale excursies, diensten, gidsen, e.d., maken slechts onderdeel uit van de (reis-) overeenkomst voor zover uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging (boeking) opgenomen. Een verwijzing naar de mogelijkheid ter plekke is daartoe onvoldoende.

5. Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking worden doorgegeven, probeert EWDR zo goed mogelijk tegemoet te komen. Of dat lukt, is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld het hotel. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden afgesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt voldaan, dan is er sprake van een essentie. Meestal betreft het dan essenties op medische gronden. Op de boekingsbevestiging zal hiervan dan een vermelding staan, inclusief de eventueel verschuldigde toeslag.

6. Duiken

Alle duiken worden aangeboden inclusief fles/lood/lucht (daaronder niet begrepen: nitrox) en exclusief duikuitrusting en nitrox, tenzij anders vermeld. Alle duiken zijn kantduiken, tenzij anders wordt vermeld. Daarnaast zijn alle duikpakketten samengesteld voor gebrevetteerde duikers. Voor een eventuele duikcursus wordt een toeslag berekend, op aanvraag.

7. Inbegrepen / niet inbegrepen

Niet inbegrepen bij de reissom zijn:

 1. Uitreisbelastingen, visumkosten, maaltijden tenzij anders vermeld, duikvergunningen, brevetkosten, marine park fees, huur uitrustingen, toeslagen voor extra bagage (luchtvaartmaatschappijen), fooien, uitgaven van persoonlijke aard (drankjes, souvenirs etc.), eventuele gidsdiensten tenzij in de reisovereenkomst opgenomen, reisverzekering, annuleringkostenverzekering, vaccinaties.
 2. Bij liveaboards zijn havengelden en eventuele brandstoftoeslagen niet inbegrepen bij de reissom en dienen aan boord te worden voldaan, tenzij anders vermeld.
 3. De reissommen zijn altijd per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer. In sommige gevallen is het mogelijk om een 3-persoonskamer te boeken. Een 3-persoonskamer is bijna altijd gebaseerd op een 2-persoonskamer met extra bed, veelal een eenvoudig bed/matras dat erbij geschoven wordt en niet altijd de zelfde kwaliteit heeft als het hoofdbed. Een eenpersoonskamer kan indien mogelijk worden geboekt, veelal tegen toeslag.

8. Gegevens opdrachtgever/reiziger

 1. De reiziger is gehouden alle gegevens en bescheiden die EWDR nodig heeft voor het correct uitvoeren van de reis tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking van EWDR te stellen.
 2. De reiziger is daarnaast gehouden om uit eigen beweging tijdig alle informatie aan EWDR te verstrekken waarvan de reiziger weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correcte uitvoering van de reis van belang is, of kan zijn.
 3. De reiziger staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EWDR verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. EWDR heeft het recht de uitvoering of start van de reis op te schorten tot het moment dat de reiziger aan deze verplichtingen heeft voldaan. Indien reiziger deze verplichtingen niet nakomt en de uitvoering van de reis daardoor wordt vertraagd, dan wel de door de reiziger verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de reiziger.

9. Reisdocumenten

 1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bezit en de beschikbaarheid, bij vertrek en tijdens de reis, van alle benodigde reisdocumenten en andere benodigde papieren.
 2. In het geval dat de reiziger de reisbescheiden vijf werkdagen voor de aanvang van de reis nog niet in zijn bezit heeft, doet hij navraag bij EWDR.
 3. Passagiers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moeten mogelijk aan afwijkende voorwaarden voldoen. EWDR adviseert die reizigers om daar tijdig navraag naar te doen. Tevens adviseert EWDR de reiziger om het eventueel noodzakelijke paspoort en/of visum tijdig aan te vragen.
 4. Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat de reiziger bij vertrek niet over de noodzakelijke documenten beschikt, geldt dat als annulering door de reiziger vanwege een aan hem toe te rekenen omstandigheid.

10. Betaling

Betaling moet plaatsvinden binnen de uiterste termijn zoals genoemd in de offerte respectievelijk overeenkomst.

11. Annulering en kosten

 1. Indien de reiziger vanwege een hem betreffende omstandigheid de reis annuleert, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
  a. tot de 56e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
  b. vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek: 35%;
  c. vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  d. vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  e. vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom;
  f. vanaf de 5e dag tot en met de dag voor de vertrekdag: 100% van de reissom;
 2. Voor de volgende en gelijksoortige cruises en resorts: Cassiopeia Safaries Soedan, Shear Water, Ocean Hunter, Hunter schepen algemeen, World Wide Dive and Sail, Sea Escape & Baja diving Mike Ball, Nautilus Maldives, Nautilus algemeen, Komodo Cruises Dive encounters, Peter Hughes, Aggressor Fleet en gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:
  a. Tot 90 dagen voor vertrek: de aanbetaling, met een minimum van € 500.- per persoon;
  b. Van 90 tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  c. Van 60 dagen tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom.
 3. Losse tickets: Indien een los ticket door de reiziger wordt geannuleerd voordat het ticket geprint is, wordt altijd € 115,- in rekening gebracht, met uitzondering van tickets met afwijkende voorwaarden. Indien het ticket is geprint, zijn de kosten 100% van de ticketkosten.
 4. Auto verhuur: EWDR reserveert al haar huurauto’s voordelig via internationale partners. Deze partners hanteren strenge voorwaarden. Zo is het niet mogelijk om restitutie te krijgen voor niet gebruikte autohuur dagen.

12. Wijziging op wezenlijke respectievelijk ondergeschikte onderdelen.

 1. EWDR is gerechtigd om een gesloten (reis-)overeenkomst op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de oorspronkelijk geplande reis geen doorgang kan vinden vanwege omstandigheden die EWDR niet onder controle heeft.
 2. De reiziger kan de wijziging afwijzen. Hij ontvangt in dat geval de reissom respectievelijk aanbetaling retour.
 3. EWDR is daarnaast gerechtigd, in het geval dat relevante omstandigheden daar aanleiding toe geven en onder onverwijld bericht aan de reiziger, tot wijziging van de (reis-) overeenkomst op ondergeschikte onderdelen. De reiziger kan die wijziging op ondergeschikte onderdelen slechts afwijzen indien die wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 4. EWDR kan tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom verhogen vanwege wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
 5. De reiziger kan de prijsverhoging zoals bedoeld in onderdeel 4 afwijzen. Behoudens ander bericht wordt de overeenkomst dan geacht door EWDR te zijn opgezegd. De reiziger ontvangt in dat geval de reissom respectievelijk aanbetaling retour.
 6. De termijn waarbinnen de reiziger van zijn recht tot afwijzing in de zin van de onderdelen 2, 3 en 5 gebruik kan maken, bedraagt 3 dagen. Daarna geldt dat recht als vervallen.

13. Opzegging door EWDR:

 1. EWDR is gerechtigd om een gesloten (reis-)overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.
 2. EWDR kan genoodzaakt zijn een (reis-)overeenkomst op te zeggen bij deelname door onvoldoende reizigers. Voor zover EWDR zich dat recht wenst voor te behouden, zal EWDR daarvan in de overeenkomst melding maken, met vermelding van het vereiste minimum aantal deelnemers en de uiterste termijn van het bericht van de opzegging aan de reiziger.
 3. EWDR kan genoodzaakt zijn een (reis-)overeenkomst op te zeggen wegens overlast van de reiziger. Eventuele kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger.
 4. EWDR kan zich ook in geval van overmacht genoodzaakt zien om een gesloten (reis )overeenkomst op te zeggen. Daarbij geldt als overmacht elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die de reis of de voortgang daarvan praktisch onmogelijk maakt, naar objectieve maatstaven tezeer belemmert, en/of gevaar voor de reiziger met zich mee brengt, ontstaan onafhankelijk van de wil van EWDR en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijk door EWDR getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen. Voorbeelden zijn oorlog, natuurrampen, stakingen, een negatief reisadvies en een dekkingbeperking van het Calamiteitenfonds.
 5. EWDR is gehouden om bij een opzegging als bedoeld in onderdeel 2 of 4 aan de reiziger een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan te bieden.
 6. Indien de reiziger dat aanbod niet aanvaardt, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Als de reis reeds ten dele is genoten: van een evenredig deel daarvan.
 7. In het geval dat EWDR opzegt vanwege een aan EWDR toe te rekenen omstandigheid, niet zijnde annulering vanwege onvoldoende deelname of overmacht als hiervoor aangegeven, is EWDR gehouden de reiziger diens vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot te vergoeden.
 8. EWDR zal terzake van vermogensschade echter nimmer tot een hogere vergoeding gehouden zijn dan driemaal de reissom.
 9. De door EWDR te betalen vergoeding vanwege gederfd reisgenot zal naar billijkheid worden vastgesteld, echter tot ten hoogste eenmaal de reissom.
 10. In het geval dat EWDR aan de reiziger een gelijkwaardige reis heeft aangeboden en de reiziger dat aanbod heeft aanvaard, vervalt de verplichting van EWDR tot vergoeding van vermogensschade respectievelijk gederfd reisgenot.

Privacy Statement

1. Persoonsgegevens

EWDR respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt. EWDR zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.ewdr.com gaat u ermee akkoord dat EWDR deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

EWDR, gevestigd aan de Minrebroederstraat 5, 3512GS, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

www.ewdr.com,  Minrebroederstraat 5, 3512 GS, Utrecht, info(at)ewdr.com

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

EWDR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Paspoortkopie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via deze website, in correspondentie en telefonisch

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ewdr.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EWDR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw boeking
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

EWDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

14. Conformiteit:

 1. De inhoud van de tussen EWDR en de reiziger gesloten (reis-) overeenkomst wordt bepaald door de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mag hebben. De door EWDR verstrekte informatie geldt daarbij als uitgangspunt.
 2. In het geval dat de reis niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de reiziger, is EWDR gehouden de als gevolg daarvan door de reiziger geleden schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan EWDR is toe te rekenen, noch aan de hulppersonen van wie EWDR bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan de reiziger is toe te rekenen;
  b. de tekortkoming, die niet was te voorzien of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
  c. de tekortkoming is te wijten aan overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden, dan wel overigens aan een gebeurtenis die EWDR, of degene van wiens hulp EWDR bij de uitvoering van de (reis-)overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 3. De maximale schadeplicht van EWDR bedraagt driemaal de reissom ter zake van vermogensschade en eenmaal de reissom ter zake van gederfd reisgenot.
 4. Naar gelang van de omstandigheden is EWDR verplicht om de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de (reis-)overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 5. In het geval dat de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is EWDR slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs van EWDR gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.
 6. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van EWDR indien de tekortkoming in de nakoming aan EWDR is toe te rekenen, of aan de persoon van wiens hulp EWDR bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, een en ander als bedoeld het tweede lid.
 7. De reiziger moet met zoveel spoed als mogelijk is bij EWDR en de dienstverlener klagen over de aan de reiziger gebleken uitvoering van de reis die niet met zijn verwachtingen overeenstemt, mede om EWDR en de dienstverlener in staat te stellen tot het bieden van een oplossing voor zover mogelijk. De reiziger laat zijn klacht ter plekke schriftelijk vastleggen. Voor zover daarna nog nodig, vervolgt de reiziger zijn klacht met verdere informatie en toelichting aan EWDR uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis. Deze verplichting van de reiziger om EWDR en de dienstverlener ten spoedigste en zo volledig mogelijk te informeren, mede om hen in staat te stellen tot opheffing of beperking van de tekortkoming voor zover mogelijk, is wezenlijk.

15. Vervoer met luchtvaartmaatschappijen

 1. In het geval dat EWDR gebruik maakt van luchtvaartmaatschappijen als vervoerder, zijn het aanbod van EWDR en elke specifieke offerte van EWDR samengesteld op basis van de vliegdagen en vertrektijden van de diverse maatschappijen zoals die op dat moment bekend waren. In verband met eventuele wijzigingen in de luchtvaartschema’s kan het voorkomen dat EWDR gedwongen is de reisroute te wijzigen en het programma aan te passen. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De reiziger verneemt de juiste tijden met de reisbescheiden.
 2. De reiziger dient uiterlijk 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn, tenzij anders in de boeking is vermeld.
 3. EWDR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, etc. van luchtvaartmaatschappijen en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma.
 4. Voor vluchten geldt dat de voorwaarden van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen ook in de relatie tussen EWDR en de reiziger van kracht zijn. Dit houdt o.a. in dat:
  a. eventuele prijsverhogingen en/of brandstoftoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast;
  b. in de reisduur wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;
  c. door het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden, zonder dat EWDR daarvoor, in grotere mate dan de luchtvaartmaatschappij, aansprakelijkheid draagt.

16. Klachten inzake luchtvervoerders:

 1. Indien de reiziger een klacht heeft over de luchtvervoerder, is hij steeds verplicht die klacht onverwijld aan de luchtvervoerder zelf te melden en op schrift te (laten) stellen. De reiziger en de luchtvervoerder zijn in gezamenlijkheid bij uitstek de partijen met de directe kennis over eventueel gemaakte fouten en eventuele oplossingen daarvoor.
 2. Ook voor de verdere afwikkeling van die klacht bij de luchtvervoerder draagt de reiziger verantwoordelijkheid.
 3. EWDR zal de reiziger daarbij behulpzaam zijn met informatie, bescheiden en eventuele verklaringen voor zover aan EWDR beschikbaar of door EWDR in redelijkheid te verstrekken.
 4. Het nalaten van deze klachtverantwoordelijkheid van de reiziger geldt als een tekortkoming van de reiziger.

17. Verdrag- en EU- uitsluitingen en beperkingen inzake aansprakelijkheid.

 1. Onverkort de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen in eventuele aansprakelijkheid van EWDR, geldt in de relatie tussen EWDR en de reiziger elke beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals die in toepasselijke internationale verdragen en EU-verordeningen aan vervoerders of andere dienstverleners wordt toegekend of toegestaan.
 2. Afgezien van toekomstige aanvullingen of wijzigingen, welke in dat geval vanaf de datum inwerkingtreding als hier ingelast moeten worden beschouwd, zijn thans van toepassing:
  – het Verdrag van Warschau van 1929 inzake het internationale luchtvervoer; – het Verdrag van Bern van 1961 inzake het vervoer per spoorweg; – het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer per schip op zee;
  – het Verdrag van Parijs van 1962 inzake de aansprakelijkheid van hotelhouders;
  – het Verdrag van Montreal van 1999 voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer;
  – EU-verordening nummer 889/2002 inzake de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen;
  – EU-verordening nummer 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten;
  – EU-verordening 392/2009 inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.
 3. De teksten of vindplaatsen van deze verdragen respectievelijk verordeningen zijn op aanvraag via EWDR verkrijgbaar.

18. Schadevergoeding respectievelijk uitsluiting bij dood of letsel:

In het geval dat enige aansprakelijkheid voor EWDR ontstaat als gevolg van dood of letsel van de reiziger, geldt de toegestane limitering van die aansprakelijkheid volgens de van toepassing zijnde verdragen, respectievelijk (EU-)verordeningen, respectievelijk overige (internationale) wet- of regelgeving.

19. Overige Aansprakelijkheid

 1. Onverkort het bovenstaande en met uitzondering van hetgeen aldaar als zodanig expliciet is aangegeven, zal EWDR nimmer tot hogere of andere aansprakelijkheid gehouden zijn dan tot maximaal driemaal de reissom. Deze uitsluiting van (verdere) aansprakelijkheid lijdt slechts uitzondering bij schadeoorzaken door eigen handelen of nalaten van EWDR, daaronder begrepen handelen van werknemers van EWDR, dat te kwalificeren is als handelen of nalaten met de opzet om de schade te veroorzaken, of als roekeloos handelen of nalaten met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.
 2. EWDR is niet tot aansprakelijkheid gehouden in het geval dat de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen op zijn reis- of annuleringsverzekering, respectievelijk voor het door de verzekeraar gehonoreerde respectievelijk te honoreren deel daarvan.

20. Landeninformatie

EWDR adviseert de reiziger om voorafgaand aan de boeking van de reis en de reis zelf informatie in te winnen over het land van bestemming. Naast verdere informatiebronnen, is ook EWDR beschikbaar voor meer uitgebreide informatie over tijdverschil, taal, valuta, voltage, luchthavenbelasting, klimaat, etc. (www.ewdr.com / email: info@ewdr.com). Deze informatie is niet per definitie compleet en bindt EWDR niet.

21. Verzekeringen

EWDR raadt de reiziger met klem aan om een reis- en annuleringkostenverzekering af te sluiten. Tevens raadt EWDR de reiziger daarbij aan om de post medische kosten tot kostende prijs te verzekeren. Onze medewerkers kunnen u adviseren over het afsluiten van een passende reisverzekering en annuleringsverzekering. Wij werken samen met Allian Assintance, specialist op het gebied van reisverzekeringen en hulpverlening

22. Autohuur

Tenzij anders vermeld zijn de auto’s zonder verzekering, deze dient ter plaatse afgesloten te worden of in overleg met EWDR. Het is gebruikelijk dat de lokale autoverhuurder een borgsom vordert op uw credit card, die u achteraf bij geen incidenten terug krijgt. Tenzij anders vermeld is de huurauto op naam van één bestuurder. Meerdere bestuurders kan in overleg en tegen een mogelijke meerprijs. Zie ook punt 4 bij artikel 11 betreft Annulering & kosten.

23. Stichting Garantiefonds

EWDR is aangesloten bij de GGTO. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de door EWDR aangeboden reizen. De GGTO-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat hij zijn vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Voor meer informatie zie: https://www.stichting-ggto.nl/

24. Calamiteiten / Calamiteitenfonds

 1. In geval van voorkomende calamiteiten in het bestemmingsgebied, waaronder in ieder geval worden verstaan natuurrampen, atoomkernreactie, oorlog of een daarmee overeenkomende toestand en onlusten waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen, kan EWDR niet verantwoordelijk worden gesteld voor daaruit voorvloeiende kosten, derving van reisgenot, verandering of inkorting van het reisprogramma en daaruit voortvloeiende kosten, noch voor kosten in verband met repatriëring.
 2. Ter voorkoming (zoveel mogelijk) respectievelijk beperking van schade voor de reiziger, is EWDR B.V. (KvK 83127003) aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Per boeking wordt € 2,50 afgedragen aan het Calamiteitenfonds, met een maximum aantal deelnemers van 9 personen per boeking. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door EWDR georganiseerde reis:
  a. (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien EWDR de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
  b. de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien EWDR als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen, of indien EWDR de reiziger vervroegd moet repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan; een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
 3. Voor meer informatie over hetgeen binnen de garantieregeling onder “calamiteit” wordt verstaan en verdere informatie: zie www.calamiteitenfonds.nl.

25. Vaccinaties

Voor informatie betreffende vaccinaties verwijst EWDR de reiziger naar huisarts of GGD.

26. Klachten

Onverkort het bovenstaande, vervalt elk klachtrecht van de reiziger een maand na afloop van de reis.

27. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van EWDR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

28. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen EWDR en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

29. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

NVOIR
Om het toerisme naar Indonesië blijvend te bevorderen, hebben een aantal Indonesië Reisspecialisten de krachten samengebundeld om u, de a.s. Indonesiërreiziger, een objectieve voorlichting te kunnen geven over de plaatselijke omstandigheden in de gehele Indonesische archipel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

EWDR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om uw boeking af te handelen, denk hierbij aan luchtvaartmaatschappijen en liveaboards. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EWDR blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ewdr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EWDR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. EWDR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EWDR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Met EWDR ga je graag in zee...

Laat uw reis op maat samenstellen